O Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Bioloxía constitúe unha ferramenta estratéxica básica para acadar unha mellora continua do centro e das súas titulacións oficiais.

Neste sentido, hai que sinalar que o R.D. 822/2021 de 28 de setembro de 2021, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, esixe para a verificación e acreditación dun título a incorporación dun sistema de garantía interno para a avaliación, seguimento e avance da calidade da oferta formativa.

O RD 420/2015, de 29 de maio, de creación, recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros universitarios determina, pola súa banda, que, para obter a acreditación institucional, os centros universitarios deberon obter a certificación da implantación do seu SGC e ter renovada a acreditación inicial de acordo ao procedemento xeral de, polo menos, a metade dos títulos oficiais de grao e mestrado que se imparten no centro.

Documentación básica do SGC da Facultade de Bioloxía: